Non-Discrimination Policy

SCHOOL BOARD OF LEE COUNTY NON-DISCRIMINATION POLICY 

The School Board of Lee County, Florida does not discriminate nor tolerate discrimination on the basis of race (including anti-Semitism), color, ethnicity , national origin, sex , sexual orientation, gender identification, gender expression, disability (physical or mental), pregnancy, marital status, age (except as authorized by law), religion, military status, socioeconomic status, linguistic preference, genetic information, ancestry, or any other reason protected under applicable federal, state, or local law in the provision of educational programs, activities or employment policies as required by Title II, Title VI, and Title VII Civil Rights Act of 1964 including, Title IX of the United States Education Amendments of 1972, Age Discrimination in Employment Act of 1967 (ADEA), Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Florida Civil Rights Act of 1992, Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008, Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA) and the Amendment Act of 2008 (ADAAA), and the Florida Educational Equity Act of 1984. The School Board also provides equal access of its facilities to youth groups, as required by the Boy Scouts of America Equal Access Act. – School Board of Lee County Policy 1.27

 JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE LEE POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN 

 el antisemitismo), color, origen étnico, origen nacional, sexo, orientación sexual, identificación de género, expresión de género, discapacidad (física o mental) , embarazo, estado civil, edad (excepto según lo autorizado por la ley), religión, grado militar, estado socioeconómico, preferencia lingüística, información genética, ancestro o cualquier otro motivo protegido por la ley federal, estatal o local aplicable en la provisión de programas de educación, actividades o políticas de empleo según lo requerido por el Título II, el Título VI y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, incluido en las Enmiendas de Educación de los Estados Unidos de 1972 de Título IX, la Ley de Discriminación por Edad para el Empleo de 1967 (ADEA), Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Ley de Derechos Civiles de Florida de 1992, Ley de No Discriminación de Información Genética del 2008, Americanos con Discapacidades, de acuerdo con la Ley de 1990 (ADA), la Ley de Enmienda de 2008 (ADAAA), y la Ley de Igualdad en la Educación de La Florida de 1984. La Junta Escolar también proporciona acceso igualitario a sus instalaciones a grupos de jóvenes, tal como lo requiere La Ley Igualitaria de “Boy Scouts of America”. - Políticas del Consejo Escolar del Condado de Lee 1.27

KONSÈY ESKOLÈ KONTE LEE SOU POLITIK KONT DISKRIMINASYON

Konsèy lekòl Konte Lee Floride la pa fè ni tolere okenn diskriminasyon ki chita sou zafè ras (oswa antisemitis/jwif ), sou koulè, orijin etnik, orijin nasyonal, sou sèks, oryantasyon seksyèl, idantite jan, ekspresyon jan, sou kesyon andikap (fizik oswa mantal), sou gwosès (fanm ansent), moun ki marye oswa ki pa marye, sou laj (sof nan ka kote lalwa otorize sa), sou relijyon, estati milité, estati sosyoekonomik, sou preferans lang, enfòmasyon jenetik, sou zansèt oswa tout lòt rezon ki pwoteje pa lalwa federal, lwa etatik oswa lokal ki aplikab nan kad prestasyon pwogram edikatif, aktivite ansanm ak politik anplwa ki an rapò avèk Tit II, Tit VI e Tit VII nan Lwa 1964 la ki mete aksan sou Dwa Sivil ak Politik san bliye tou Tit IX sou Amandman Lwa Amerikèn 1972 sou Edikasyon, Lwa 1967 la sou diskriminasyon fonde sou anplwa (ADEA), Lwa konsènan moun andikape yo (IDEA), Seksyon 504 Lwa 1973 sou Reyabilitasyon, Lwa 1992 Florida a sou Dwa Sivil, Lwa 2008 la Kont Diskriminasyon Enfomasyon Jenetik, Lwa 1990 sou Ameriken andikape yo (ADA) ak Amandman 2008 la (ADAAA), e Lwa 1984 Florida la sou Ekite an matyè Edikasyon. Komisyon Eskolè a ofri tou yon menm aksè ak tout enstalasyon e gwoup jèn jan lwa sou Egalite Aksè boy-scouts ameriken yo. - Politik Konsèy Eskolè Konte Lee 1.27.

DOWNLOADABLE POLICY DOCUMENT

Branded Non Discrimination

EQUITY CONTACTS

SCHOOL BASED PERSONNEL
Mariner High School Equity Coordinator
Patti Snyder
Student Services
Mariner High School
701 Chiquita Blvd.
Cape Coral, FL 33993    
Telephone: (239) 772-3324

DISTRICT BASED PERSONNEL
Student-Related Equity Issues
Chuck Bradley, Director
Positive Prevention
The School District of Lee County
2855 Colonial Boulevard
Fort Myers, Fl.  33966
Telephone: (239) 939-6858

DISTRICT BASED PERSONNEL
Employee-Related Equity Issues

Ryan Hudak, Coordinator
Equity and Civil Rights
The School District of Lee County
2855 Colonial Boulevard
Fort Myers, Florida  33966
Telephone: (239) 337-8134 


 

Website by SchoolMessenger Presence. © 2024 SchoolMessenger Corporation. All rights reserved. Non-Discrimination Policy Website Accessibility